Quyền Lợi


Quyền Lợi


Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của (TNDS) chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước quy định nhằm bảo vệ người thứ ba không may bị thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn giao thông gây ra. Tất cả các chủ xe cơ giới là cá nhân, tổ chức tại Việt Nam phải có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.

Quy định về phạm vi bảo hiểm, điều khoản, mức trách nhiệm và phí bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều phải bán bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới theo Văn bản này.

Phạm vi bảo hiểm

  • Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
  • Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Mức trách nhiệm bảo hiểm:

  • Về người : 150 triệu đồng/người/vụ.
  • Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ.

Quyền lợi bảo hiểm:

  • Đối với thiệt hại về người: Bảo hiểm PVI bồi thường theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ.
  • Đối với thiệt hại về tài sản: Bảo hiểm PVI bồi thường thiệt hại thực tế theo mức độ lỗi của chủ xem nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm/vụ.
PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ